Dependance

Algemene voorwaarde

Algemene Voorwaarden

Appartementen Parkzicht te Bergen aan Zee

 

 

Artikel 1 Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een (vakantie-) appartement;

Artikel 2 Totstandkoming huurovereenkomst

De huurovereenkomst komt tot stand nadat huurder de boeking op de website van verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door verhuurder aan huurder is verzonden. Dit geldt voor reserveringen die zijn gemaakt via

de website www.appartementenparkzicht.nl, www.booking.com, www.expedia.nl, alsmede alle overige partners;


Artikel 3 Betaling- en annuleringcondities
3.a Per boeking uiterlijk 28 dagen voor ingangsdatum van het gehuurde, dient huurder een aanbetaling van 50% van de huursom te voldoen, dan wel bij boeking binnen 28 dagen voor ingangsdatum van het gehuurde 100% van de huursom op door verhuurder aangegeven bankrekening te doen bijschrijven. Bij niet of niet volledige betaling, alsdan is de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en vervalt het gebruiksrecht van het appartement.
3.b Bij annulering van de boeking 28 dagen voorafgaande aan de ingangsdatum van het verblijf in het appartement restitueert verhuurder 50% van de huursom aan huurder.

3.c Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 28 dagen voorafgaande aan de ingangsdatum van het verblijf is huurder 100% van de huursom verschuldigd.

3.d Ingeval annulering wordt huurder geacht een reis-/annuleringsverzekering te hebben afgesloten.

3.e Ingeval er nog een restbetaling openstaat, dient huurder deze bij aankomst á contant of per pin te voldoen;

 

Artikel 4 Verplichtingen van verhuurder
Verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip compleet en in goede staat conform de boekingsbevestiging aan huurder beschikbaar wordt gesteld;

Artikel 5 Verplichtingen van huurder
5.a Bij aankomst is huurder gehouden het appartement te inspecteren op eventuele gebreken en schade. Indien er sprake is van gebrek of schade zal huurder onverwijld verhuurder hiervan in kennis stellen.

5.b Uitsluitend personen die door huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het appartement te verblijven c.q. te overnachten.
5.c Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs.
5.d Er geldt een rookverbod in en om het gehuurde

5.e Gedurende het verblijf in het appartement is maximaal 1 hond toegestaan.

Bij overtreding van artikel 5 b & 5 c & 5 d & 5.e is de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en vervalt het gebruiksrecht van het appartement

Ingeval ontbinding blijft huurder de volledige huurprijs verschuldigd;

 

 

Artikel 6 Aankomst en vertrek
Aankomst en vertrek van huurder vinden plaats overeenkomstig de in de boekingsbevestiging vermelde data. Aankomst huurder inchecken vanaf 14:00 uur.

Vertrek huurder uitchecken uiterlijk 10:30 uur.
Huurder dient het appartement schoon en compleet achter te laten;

 

Artikel 7. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door huurder
Huurder kan geen wijzigingen in een gedane boeking aanbrengen dan wel eerst na overleg met verhuurder tot 28 dagen voor aankomst en op basis van beschikbaarheid;

 

Artikel 8. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door verhuurder
Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen bij het niet (tijdig) voldoen door huurder van de huurprijs, overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, pandemie, overlijden van verhuurder e.d.;

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en recht
Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade door huurder overkomen tijdens de huur van en het verblijf in het appartement, schade of letsel als gevolg van het gebruik van het appartement of ongevallen in en rond het appartement.

Bij een geschil tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.